Weather illustration

Weather

17º N 30kph Full forecast

Arrivals: Today, Wednesday 2 Dec 2015

Flight #   From Scheduled Estimated Gate Status
JQ251 Auckland6:30am6:30am21All Bags On Belt 2
NZ6202 Christchurch6:30am6:33am17Landed 6:30am
SA900 Westport6:55am6:55am6
S8900 Westport6:55am6:55am4Landed 6:56am
NZ401 Auckland7:05am7:02am16Landed 6:59am
SA16 Blenheim7:10am7:10am4
S8801 Taupo7:15am7:15am4
NZ8026 Blenheim7:15am7:06am15Landed 7:07am
SA801 Taupo7:15am7:15am5
S8284 Blenheim7:25am7:25am4
NZ382 Christchurch7:30am7:28am17
NZ8148 Nelson7:35am7:29am19A
SA18 Nelson7:40am7:40am4
S8322 Nelson7:40am7:40am4
JQ286 Christchurch7:50am7:50am22
NZ8833 New Plymouth7:50am7:50am7
NZ8635 Rotorua7:55am8:40am7Now Arrives At 8:40am
NZ2425 Palmerston Nth7:55am7:55am18
NZ412 Dunedin8:00am7:55am16
NZ8447 Napier8:00am7:48am15
NZ2300 Timaru8:00am9:25am15Now Arrives At 9:25am
NZ2231 Gisborne8:00am7:58am5
NZ405 Auckland8:05am8:06am11
JQ253 Auckland8:05am8:05am21
NZ5081 Hamilton8:10am8:01am8
NZ8565 Tauranga8:15am8:17am19A
NZ8074 Invercargill8:25am8:12am13
NZ407 Auckland8:35am8:35am17
OG2201 Nelson8:40am8:40am18
SA26 Blenheim8:40am8:40am4
NZ2472 Blenheim8:55am8:55am6
S8280 Blenheim8:55am8:55am4
SA22 Picton9:10am9:10am4
S8112 Picton9:10am9:10am4
NZ5002 Christchurch9:10am9:10am14
NZ411 Auckland9:15am9:15am11
NZ8146 Nelson9:15am9:15am7
NZ415 Auckland9:45am9:45am16
NZ8563 Hamilton9:45am9:45am13
NZ2460 Blenheim9:45am10:55am6Now Arrives At 10:55am
NZ5024 Christchurch9:55am9:55am14
SA803 Taupo10:05am10:05am5
S8803 Taupo10:05am10:05am4
NZ8062 Christchurch10:15am10:15am7
NZ8847 New Plymouth10:35am11:00am8Now Arrives At 11:00am
JQ288 Christchurch10:40am10:40am22
NZ5048 Dunedin10:50am10:50am13
NZ417 Auckland10:50am10:50am16
NZ8579 Tauranga10:50am10:50am15
NZ338 Christchurch10:50am10:50am17
NZ8453 Napier11:05am11:05am19A
JQ257 Auckland11:10am11:10am21
SA32 Picton11:10am11:10am4
NZ5083 Hamilton11:15am11:15am14
NZ8124 Nelson11:20am11:20am8
NZ8585 Rotorua11:30am11:30am18A
CV012 Chatham Island11:45am11:45am7
NZ421 Auckland11:50am11:50am16
S8276 Blenheim11:55am11:55am4
SA36 Blenheim11:55am11:55am5
NZ5096 Christchurch12:00pm12:00pm8
NZ2454 Blenheim12:15pm12:15pm15
NZ8112 Nelson12:15pm12:15pm19A
JQ167INTLGold Coast12:30pm12:30pm47
NZ5316 Christchurch12:55pm12:55pm13
NZ8084 Invercargill1:00pm1:00pm14
NZ2302 Timaru1:00pm1:00pm6
S8332 Nelson1:10pm1:10pm4
NZ429 Auckland1:15pm1:15pm11
NZ8461 Napier1:20pm1:20pm19A
NZ5404 Queenstown1:25pm1:25pm7
NZ5046 Christchurch1:30pm1:30pm13
NZ2239 Gisborne1:45pm1:45pm15
NZ2470 Blenheim1:45pm1:45pm8
NZ8106 Nelson2:05pm2:05pm18A
NZ419 Auckland2:05pm2:05pm11
JQ222 Dunedin2:05pm2:05pm21
NZ8577 Tauranga2:10pm2:10pm13
NZ8303 Hamilton2:25pm2:25pm7
NZ5034 Christchurch2:30pm2:30pm15
NZ439 Auckland2:40pm2:40pm16
JQ259 Auckland2:40pm2:40pm21
NZ846INTLSydney2:40pm2:40pm46
NZ5406 Queenstown2:45pm2:45pm14
NZ8094 Dunedin2:55pm2:55pm19A
QF161INTLSydney2:55pm2:55pm48
NZ5334 Christchurch3:00pm3:00pm8
VA104INTLBrisbane3:15pm3:15pm47
NZ8843 New Plymouth3:30pm3:30pm7
NZ457 Auckland3:30pm3:30pm17
NZ2450 Blenheim3:35pm3:35pm18
NZ5038 Christchurch3:45pm3:45pm14
NZ8307 Hamilton3:45pm3:45pm13
QF171INTLMelbourne4:00pm4:00pm49
NZ8136 Nelson4:05pm4:05pm15
S8118 Picton4:10pm4:10pm4
NZ445 Auckland4:40pm4:40pm11
NZ8459 Napier4:40pm4:40pm7
NZ354 Christchurch4:45pm4:45pm16
OG2209 Nelson5:20pm5:20pm18B
S8266 Blenheim5:25pm5:25pm4
S8805 Taupo5:30pm5:30pm4
S8906 Westport5:30pm5:30pm4
NZ8296 Blenheim5:35pm5:35pm7
NZ2304 Timaru5:35pm5:35pm13
NZ449 Auckland5:35pm5:35pm11
JQ290 Christchurch5:40pm5:40pm21
NZ8152 Nelson5:40pm5:40pm14
NZ2237 Gisborne5:55pm5:55pm15
S8120 Picton5:55pm5:55pm4
NZ5328 Dunedin6:05pm6:05pm13
NZ451 Auckland6:05pm6:05pm16
NZ8573 Tauranga6:10pm6:10pm7
NZ356 Christchurch6:15pm6:15pm17
NZ8631 Rotorua6:15pm6:15pm14
NZ5021 Hamilton6:15pm6:15pm8
NZ8465 Napier6:20pm6:20pm19A
S8262 Blenheim6:25pm6:25pm4
NZ8140 Nelson6:35pm6:35pm15
NZ8845 New Plymouth6:40pm6:40pm13
NZ459 Auckland6:40pm6:40pm11
NZ463 Auckland7:00pm7:00pm16
NZ2431 Palmerston Nth7:10pm7:10pm18
NZ358 Christchurch7:25pm7:25pm17
NZ8138 Nelson7:35pm7:35pm19A
S8340 Nelson7:40pm7:40pm4
NZ461 Auckland7:45pm7:45pm11
JQ267 Auckland7:50pm7:50pm21
NZ5320 Dunedin8:10pm8:10pm14
NZ465 Auckland8:15pm8:15pm16
NZ5091 Hamilton8:15pm8:15pm13
NZ5336 Christchurch9:00pm9:00pm15
NZ475 Auckland9:20pm9:20pm11
QF163INTLSydney11:05pm11:05pm29
NZ842INTLSydney11:40pm11:40pm
NZ850INTLMelbourne11:55pm11:55pm46
VA108INTLBrisbane12:15am12:15am47
Current time: Updated: